Sorry for inconvenience. Translation will be coming soon.

 

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล สำนักงานสาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี  ประจำปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา