Sorry for inconvenience. Translation will be coming soon.

เรียน นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น รอบวันศุกร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 โดยข้อมูลได้ระบุ
เรื่องแผนการประมูลงานประมาณ 500-600 ล้านบาทบริษัทฯ จึงขอเรียนให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล
มากยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนงานเรื่องการเตรียมการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ๆ ในปี 2560-2561 อาทิเช่น โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และโครงการท่อส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งมูลค่างาน
โดยรวมทุกโครงการประมาณ 500-600 ล้านบาท  และเป็นโครงการที่ใช้เวลาทำงานต่อเนื่องประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในช่วง
ที่ได้รับงานประมูลมาบ้างแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างการติดตามเพื่อเข้าร่วมประมูลลงานเป็นลำดับถัดไป ซึ่งหากบริษัทฯ
ได้รับงานประมูลตามที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าจะสามารถเริ่มทำงานได้ช่วงต้นปี 2561 ซึ่งการรับรู้รายได้ จะทยอยรับรู้รายได้ประมาณ
2-3 ปีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อซักถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท ควอลลีเทค
จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ (0) 3869 1408-10 หรือ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it