บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม (ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการในปัจจุบัน) ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 55 ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) จากนั้นจึงขยายสู่บริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจากกอง เชื้อเพลิง กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทที่อยู่บนรถ สถานีบรรจุก๊าซ และคลังเก็บ ปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามลำดับ

 

ปัจจุบันบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยการบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย ( Non-Destructive Testing ) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ( Inspection and Certification ) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ำ ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งลำเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานปิโตรเคมีและการก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฏหมาย โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน) ผ่านการรับรองระบบงาน ห้องปฎิบัติการทดสอบโดยไม่ทำลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ISO 9001:2008 มาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน และได้ขึ้นทะเบียนรับรองจากหน่วยราชการที่สำคัญ อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นต้น