บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม (ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการในปัจจุบัน) ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 55 ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) จากนั้นจึงขยายสู่บริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจากกอง เชื้อเพลิง กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทที่อยู่บนรถ สถานีบรรจุก๊าซ และคลังเก็บ ปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามลำดับ

พัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2534

 • เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ จากกรมโยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

ปี 2535

 • รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ำมัน จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)

1. โครงการ Fuel Pipeline Transportation / FPT Project ท่อขนาด 14” ความยาว 76 ก.ม.จากโรงกลั่นน้ำมันบางจากถึงบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง
2. โครงการ Thai Petroleum Pipeline / THAPP Project    ท่อขนาด 18” ความยาว 86 ก.ม.  จากคลังน้ำมันอำเภอลำลูกกาถึงคลังน้ำมันจังหวัดสระบุรี

ปี 2536

 • ผู้บริหารบริษัทฯ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการและนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับใบรับรองจาก The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) เป็นผู้ชำนาญการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ระดับ 3 (Level III)

ปี 2537

 • ผู้บริหารได้พิจารณาถึงลักษณะงาน ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าหลักที่เป็นพันธมิตร ว่าส่วนใหญ่มีสถานประกอบการในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนการเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคียง จึงจัดตั้งสำนักงานย่อยที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และย้ายพนักงานส่วนหนึ่งมาประจำการ

ปี 2538

 • จัดตั้งสำนักงานย่อยที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • รับงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โรงแยกก๊าซ จังหวัดระยอง

ปี 2542

 • บริษัทรับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ก่อสร้างโดยบริษัท Saipem Asia Sdn Bhd.

ปี 2543

 • รับงานของบริษัท ยูโนแคล (ไทยแลนด์) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  สำรวจและผลิต จำกัด) ในการทดสอบและและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแท่นขุดเจาะ (platform) ในอ่าวไทย

ปี 2544

 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึ้น  บริษัทฯ จึงตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่อำเภอบ้านบึง โดยสร้างอาคารสำนักงานขยายจากสำนักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทำงานของพนักงาน (ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาขา)
 • ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 0031/44 จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล

ปี 2545

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท   เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ ที่กำหนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LPG ประเภทที่ 1

ปี 2547

 • งานบริการในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสร้างสำนักงานสาขาที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โครงการท่อส่งก๊าซทรานส์ไทย-มาเลเซีย (Trans-Thailand-Malaysia Pipeline and Gas Separation Plant Project) ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd.

ปี 2548

 • รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ This may relate to fetishes such as voyeurism or cuckolding. Unlike erotic films, pornographic films contain explicit sexuality and do not claim any artistic merit. Actors are mostly amateur; any well-known actors in bisexual porn tend to be from the gay pornography industry. Mutual masturbation is a sexual act where two or more people stimulate themselves or one another sexually, usually with the hands. Guro or Gore is a genre of Japanese pornography involving blood, gore, disfiguration, violence, mutilation, urine, enemas, or feces. Along with the penis, the scrotum is sensitive and considered to be an erogenous zone. This is why video stores might consider stocking transgendered subject matter in the straight section, as some straight men will have passive or active sex with another man as long as their partner appears to look like a woman to them, to some minor or major degree. In many cases, that person is also aroused by smelling body parts that have a urine scent. These scenes may either have the cameraman directly engaging in sex or merely filming free celeb sex videos others having sex. Within a BDSM or D/s context, facesitting can be an especially intense form of erotic humiliation. As with most forms of sexual activity, anal sex participants risk contracting sexually transmitted infections . Participants usually derive pleasure from this, even though many of the practicessuch as inflicting pain or humiliation or being restrainedwould be unpleasant under other circumstances. The principal characteristic of voyeurism is that the voyeur does not normally interact directly with the subject of his/her interest, who is often unaware of being observed. When questioned about her particular kink Covet replied, If we women have to take it from behind, then why not a man? Shemale is a term primarily used in sex work to describe a trans woman with male genitalia combined with female secondary sex characteristics, usually including augmented female breasts, from breast augmentation and/or use of hormones. ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่สาม(Third Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd.
 • รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพิ่ม ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd.
 • รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการวังน้อย-แก่งคอย ก่อสร้างโดย CPP-TRC Joint Venture.
 • รับงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  สัญญากำหนดเป็นเวลา 5 ปี

ปี 2549

 • ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้ง

ปี 2550

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการสำนักงานระยองพื้นที่เพิ่มเป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปลี่ยนสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทและให้สำนักงานบ้านบึงเป็นสำนักงานสาขา
 • ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
 • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn Bhd. (PAC) ในการให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง(Advanced NDT) ด้วยวิธี Acoustic Emission
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) เป็นรายแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550

ปี 2551

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน ISO 9001: 2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (Bureau Veritas Certification) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองด้านการตรวจสอบและตรวจประเมินตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551

ปี 2552

 • บริษัทได้นำหุ้นสามัญเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 • ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ปี 2553

 • ในเดือนกันยายน บริษัทได้เริ่มทำการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น สำนักงานระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวในการให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2554
 • ปรับโครงสร้างองค์กร โดยเพิ่มหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปี 2554

 • ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัทคือ   

 1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน   

2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2555

 • รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่สี่ (Fourth Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดย บริษัท Punj Lloyd Limited

ปี 2556

 • จัดตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการขยายพื้นที่การทำงานของสำนักงานกรุงเทพฯ

ปี 2557                  
 •  ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายตามระบบ ISO/IEC 17025 (MT, PT, UT, RT) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ปี 2559

 • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559