วิสัยทัศน์

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อความปลอดภัย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2020

 

พันธกิจ

1. ให้บริการตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย

2. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้ได้รับการรับรองความสามารถในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

3. ขยายการให้บริการและพัฒนาเครือข่ายไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

4. ดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ค่านิยม

ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ