ดัชนีบทความ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. คำนิยาม
2. ขอบเขต
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นโยบายและการปฏิบัติ
5. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
6. การอบรมและการสื่อสาร
7. การประเมินความเสี่ยง
8. การควบคุม
9. การจัดเก็บข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การกำกับติดตามและการสอบทาน
ทุกหน้า

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท If this is done using penises and/or strap-on dildos, this is sometimes called the sandwich or BigMac. Bisexual pornography is a genre celeb sex tape of pornography which most typically depicts one woman and two men who all perform sex acts on each other. The term hentai is never used in this context in Japanese. For much of the history of cinema and television, lesbianism was considered taboo, though since the 1960s it has increasingly become a genre in its own right. The definition clash also appears with the English definition of yuri as any lesbian relationship, as opposed to its sexually explicit definition in Japan. Advocates of RACK argue that SSC can hamper discussion of risk because no activity is truly safe, and that discussion of even low-risk possibilities is necessary for truly informed consent. Reflective of its views on sexuality and culture, Japanese pornography delves into a wide spectrum of heterosexual, homosexual, and transgender sexual acts in addition to unique fetishes and philias. Watersports pornography features sexual activities involving urine, such as golden showers. The prostate gland is one of the organs that contributes fluid to semen. Mammary intercourse is a sex act, performed as foreplay or as non-penetrative sex, that involves the stimulation of the male penis by the female breasts and vice versa. Sadomasochism is practiced in isolation relatively rarely, though some masochists report biting, pinching, or even stun-gunning themselves as a prelude to, or as part of, masturbation. It concludes these findings suggest that an explanation for fat admiration may be that FAs are rejecting sociocultural norms of attractiveness. Softcore gay pornography also exists; it at one time constituted the genre, and may be produced as beefcake pornography for heterosexual female and homosexual male consumption. Although interracial pornography theoretically can apply to depictions of sexual activity between performers of any different racial groups, the term is most commonly used for heterosexual sex acts between black and white performers. ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเป็นสำคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”  บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบายเดียวกันนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดการกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในระยะยาว ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (นายนที  บุญพราหมณ์)ประธานกรรมการ