ดัชนีบทความ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. คำนิยาม
2. ขอบเขต
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นโยบายและการปฏิบัติ
5. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
6. การอบรมและการสื่อสาร
7. การประเมินความเสี่ยง
8. การควบคุม
9. การจัดเก็บข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การกำกับติดตามและการสอบทาน
ทุกหน้า

5. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

5.1   เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

5.1.1   พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน

5.1.2   พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต

5.1.3   พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

5.1.4   พบเห็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

5.2   ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

1.   แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของกรรมการผู้จัดการ Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของผู้จัดการฝ่ายอำนวยการที่ Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

4. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่ Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5. แจ้งผ่านช่องทางบริษัทโทรศัพท์ เบอร์ 038-691408-10 ต่อ 2401 (ฝ่ายอำนวยการ)

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้าคู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านไว้เป็นอย่างดี

5.3   มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใด คนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ได้โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

5.4   ขั้นตอนการดำเนินการสีบสวนและบทลงโทษ

5.4.1   เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน ข้อเท็จจริง

5.4.2   ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

5.4.3   หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้กล่าวหา

5.4.4 Sexual scenarios may involve male domination, female submission, exhibitionism and erotic entertainment. Freud, however, considered such extensions fake celebrity porn of sexual interest to fall within the range of the normal, unless marked out by exclusivity . A female dominant in a master/slave relationship is often termed a Mistress, not to be confused with the colloquial usage of mistress as a kept sexual partner without a similarly formalized power relationship. Bukkake videos are a relatively prevalent niche in contemporary pornographic films. Sub-genres of Japanese porn Among the various sub-genres of Japanese pornography are the following: Lolicon: This genre involves prepubescent and adolescent girls between the aged of 6-12. In September 2003 the BBC reported on the new dogging craze. Sloppy seconds is a slang phrase for when a man has sexual intercourse with another person who already has received another man penis in the relevant orifice and is therefore wet or sloppy. In some societies, the terms fox, plum, chick, or chicken are preferred. Partners can engage in penetrative sex, known as full swap, or choose to soft swap in which they engage only in non-penetrative sex. Unlike the traditional definition of the term, in fetish usage a cuckold is complicit in their partner sexual infidelity and takes masochistic sexual pleasure in it. Rough sex pornography is similar to pornography featuring sadomasochism, and typically features a Top who humiliates and/or degrades a Bottom while being physically violent towards them. There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. Pornographic films are generally classified into sub-genres which describe the sexual fantasy which the film and actors attempt to create. The speed of the hand motion will vary from person to person, although it is not uncommon for the speed to increase as ejaculation nears and for it to decrease during the ejaculation itself.   หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของกรรมการผู้จัดการถือเป็นอันสิ้นสุด

5.4.5  ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

5.5   การปกป้องดูแลพนักงาน

5.5.1   บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิงนี้ จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายนี้

5.5.2   หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการโดยทันที และหากว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานตามนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตของบริษัท