ดัชนีบทความ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. คำนิยาม
2. ขอบเขต
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นโยบายและการปฏิบัติ
5. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
6. การอบรมและการสื่อสาร
7. การประเมินความเสี่ยง
8. การควบคุม
9. การจัดเก็บข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การกำกับติดตามและการสอบทาน
ทุกหน้า

6. การอบรมและการสื่อสาร

6.1   พนักงาน

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการดังนี้

6.1.1   บริษัทจะนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตไปให้พนักงานอ่านและลงนามรับทราบนโยบาย

6.1.2   บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ที่พนักงานในองค์กรคนสามารถอ่านได้

6.1.3   บริษัจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอีเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท www.qualitechplc.com รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

6.1.4   บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่ทุกครั้ง

6.2 Point of view pornography is adult entertainment filmed to look as if the watcher were experiencing the sex act themselves. Tentacle erotica can be consensual, but frequently contains elements of non-consensual sex. A bisexual threesome may involve a man having sex with a man and a woman, the woman having sex with a man and a woman, or all three having sex with each other. They may regard it as an enhancing element of their sex lives or as their primary form of sexual activity. Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. Rainbow parties were covered on The Oprah Winfrey Show in 2003, and became the subject of a juvenile novel called Rainbow Party. These styles are much closer to the style of bondage scenes in mainstream television. Other fetish Bareback pornography features performers who are not wearing condoms. Some men also enjoy anal stimulation, with fingers or otherwise, without any prostate stimulation. Women oriented pornography is sometimes referred to as sex positive pornography. Likewise, Fox Broadcasting Company has also dedicated an entire evening programming block to adult animation programs, known as Animation Domination. Biological anthropologist Helen B. It is geared towards heterosexual men, who most typically define a threesome as such. In Japanese, the term describes any type of perverse or bizarre sexual desire or act; it does not represent a genre of work. His most famous model was Bettie Page, who became the first celebrity of bondage film and photography. These actors often play the top roles but this is not always the case, such as with Kristen Bjorn and some Bel Ami models. The phrase buttered bun is sometimes used to refer to the owner of free celeb sex videos the orifice in question. Yuri : Featuring two grown adult women in a homosexual/lesbian relationship. This is commonly called double vaginal penetration or double stuffing. The volume of semen that is ejaculated depends on several factors, including the male health, age, degree of sexual excitement, and the time since his last ejaculation.   ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทจะสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิงให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมายึดมั่นในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัท