ดัชนีบทความ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. คำนิยาม
2. ขอบเขต
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นโยบายและการปฏิบัติ
5. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
6. การอบรมและการสื่อสาร
7. การประเมินความเสี่ยง
8. การควบคุม
9. การจัดเก็บข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การกำกับติดตามและการสอบทาน
ทุกหน้า

8. การควบคุม 

8.1   บริษัทจะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชั่นซึ่งครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้

8.2   ระบบการควบคุมภายในจะประกอบด้วยการควบคุมทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการความเสี่ยงจากคอร์รัปชั่นที่บริษัทอาจจะต้องเผชิญเป็นการเฉพาะ

8.3   การควบคุมทั่วทั้งองค์กรประกอบด้วย จรรณยาบรรณธุรกิจ คำแถลงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การว่าจ้าง การกำหนดค่าตอบแทนและการลงโทษทางวินัย การมอบอำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องและเป็นจริง รวมไปถึงการควบคุมการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้