ดัชนีบทความ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. คำนิยาม
2. ขอบเขต
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นโยบายและการปฏิบัติ
5. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
6. การอบรมและการสื่อสาร
7. การประเมินความเสี่ยง
8. การควบคุม
9. การจัดเก็บข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การกำกับติดตามและการสอบทาน
ทุกหน้า

9. การจัดเก็บข้อมูล

9.1   บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักฐาน รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

9.2   ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9.3 Throughout history, women have not had the same freedom or independence to pursue homosexual relationships as men, but neither have they met the same harsh punishment as homosexual men in some societies. The reverse of this, in which nude women interact with clothed men, is called Clothed male, naked female . Irrespective of the legal or social view of pornography, it has been used in a number of contexts. Sigmund Freud considered foot binding as a form of fetishism. The act may be carried out face to face, or head to tail, with the woman recommended to be on top if she has smaller breasts. Bear features a combination of middle-aged, hairy or overweight males. Threesome can also refer to a love triangle, a three-way romantic relationship. However, celebrities sex videos bisexual pornography is often placed near the gay section in adult video stores, since many consumers are gay men. Bukkake pornography involves a performer, usually female, onto whom several men or women ejaculate, usually on the face. Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. Sometimes one or more fingers may be inserted into the vagina to stroke its frontal wall where the G-spot may be located. This type of pornography is almost exclusively hentai, as true hermaphroditic humans are not fertile and are not usually found in nature. Both forms of pornography generally contains nudity. Examples of heterosexual pornographic film series featuring creampies include Cream Filled Teens and Internal Cumbustion. Hermaphrodite, also known as herm, refers to pornography, typically hentai, that features persons with the genitalia of both sexes. Urolagnia is a form of salirophilia in which sexual excitement is associated with the sight or thought of urine or urination. On the other hand, the masochist enjoys being hurt, humiliated, or suffering within the consensual scenario. The most common type of erotic spanking is administered on the bare buttocks, but can also be combined with bondage, in order to heighten sexual arousal and feelings of helplessness.   บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชีรวมทั้งต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อให้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม