หน่วยงานที่ให้การรับรอง
ชื่อใบรับรอง / การขึ้นทะเบียน
ดูเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน
ใบรับรองผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าชหุงต้ม Works in this genre may be considered adult for any number of reasons. There are number of types of sex parties: Swinger party/gathering A swinger party or partner-swapping party is a gathering at which individuals or couples in a committed relationship can engage in sexual activities with others as a recreational or social activity. Studies have found that masturbation is frequent in humans of both sexes and all ages, although there is variation. Those with diaper-related paraphilias differ widely in their focus of attention. The two sets of people involved often meet either randomly or arrange to meet up beforehand over the Internet. Its gain in prominence has been attributed to its depiction in the film Pecker, which was released in 1998. Such ejaculation can be done by mammary intercourse, or masturbation over the other person, or result from the withdrawal of the penis from a partner mouth as he is ejaculating following fellatio, irrumatio, or intercourse. Lying face down on a comfortable surface such as a mattress or pillow, the penis can be rubbed against it. The warm sensation felt when urine trickles on the body seems to give very relaxing and pleasurable feelings to the person. For a foot fetishist, points of attraction include the shape and size of the foot and toes , jewelry , treatments , state of dress , odor, and sensory interaction . In some creampie films, both gay and straight, intercourse and internal ejaculation are followed by performers licking up the semen that has dripped from their bodies. Biological anthropologist Helen B. Shotacon : Similar to Lolicon, this genre involves prepubescent or under-aged boys between the ages 612. Boots are seen as the perhaps most fetishistic of all footwear and boots may be the most popular fetish clothing attire. While anal sex is commonly associated with male homosexuality, research shows that not all gay males engage in anal sex and that it is not uncommon in heterosexual relationships. A celebrity can fight the release in court to maintain deniability while still free celeb sex tape enjoying the career benefits. ถังเก็บและจ่ายก๊าช ถังขนส่งก๊าช ระบบท่อก๊าชและอุปกรณ์ประเภทที่ 1

PDF

กรมธุรกิจพลังงาน
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประเภทที่ 1
กรมธุรกิจพลังงาน
ผู้ตรวจสอบและทดสอบระดับที่ 3
สภาวิศวกร
ได้รับสิทธิประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

PDF

มอก. (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม)
ISO/IEC 17025: 2005 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS)

PDF

BSI

ISO 9001:2008

PDF

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

PDF