บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนบ้านพลง

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558