บมจ.ควอลลีเทคเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและทิศทางการพัฒนาช่างเชื่อมสู่ภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล (ASEAN)

 

 

           เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บมจ. ควอลลีเทค โดย คุณสรรพัชญ์ รัตคาม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาช่างเชื่อมโลหะสู่มาตรฐานสากล" ในการสัมมนาเชิงวิชาการและทิศทางการพัฒนาช่างเชื่อมสู่ภาคอุตสาหกรรมและ มาตรฐานสากล ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล โดยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน ประกอบการ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีงานเชื่อม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาอาคมเศรษฐกิจอาเซียน