ควอลลีเทค...จัดโครงการ "ผู้บริหารพบพนักงาน (Employee Forum)" เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  
   Given the wide range of practices, some of which may be engaged in by people who do not consider themselves as practicing BDSM, inclusion in the BDSM community or subculture is usually dependent on self-identification and shared experience. The buttocks in human females thus contain more adipose tissue than in males, especially after puberty. The most common depiction of a hermaphrodite is a person with a female face, breasts, and build, and a penis , although there are other combinations. When he is in position the cover is closed. Snuff pornography involves the actual death of any of the participants, consenting or otherwise, simulated death is not considered snuff. See Gay-for-pay. While bondage is a very popular variation within the larger field of BDSM, it is nevertheless celebrities sex video sometimes differentiated from the rest of this field. A facial is a form of non-penetrative sex, though it is generally performed after some other means of sexual stimulation, such as vaginal sex, anal sex, oral sex or masturbation. Unlike erotic films, pornographic films contain explicit sexuality and do not claim any artistic merit. The first pegging scene appears to have been in the non-pornographic 1970 film Myra Breckinridge, based on the novel of the same name by Gore Vidal, although it was not explicit. To tea bag is a slang term for the sexual act of a man placing his scrotum in the mouth of a willing sexual partner for pleasure or onto the face or head of another person. A variant of this is known as ATOM or ATOGM where the insertive partner removes his penis from one recipient anus and inserts it into a second recipient mouth. A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. Shemale is a term primarily used in sex work to describe a trans woman with male genitalia combined with female secondary sex characteristics, usually including augmented female breasts, from breast augmentation and/or use of hormones.        โดยสำนักงานระยองจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง Meeting room 2 (อาคาร 2) เวลา 16.00 - 17.00 น. สำนักงานบ้านบึงจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอบรม สำนักงานบ้านบึง เวลา 13.30 - 14.30 น. โอกาสนี้จึงนำเสนอภาพบรรยากาศวันดังกล่าว...