ควอลลีเทค...จัดโครงการ "ผู้บริหารพบพนักงาน (Employee Forum)" เป็นประจำทุกๆ ปี

เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  

โดยในปี 2559 นี้ สำนักงานบ้านบึงจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องอบรม สำนักงานบ้านบึง เวลา 16.00 - 17.00 น.

สำนักงานระยองจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้อง Meeting room 2 (อาคาร 2) เวลา 16.00 - 17.00 น.

โอกาสนี้จึงนำเสนอภาพบรรยากาศวันดังกล่าว