ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์