บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำไตรมาส 2 ปี 2559

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

S__3801090

CAC_banner3