บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลในงาน SET Awards 2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม

2. รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น