ควอลลีเทค...จัดโครงการ "ผู้บริหารพบพนักงาน (Employee Forum)" เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  
          โดยสำนักงานระยองจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง Meeting room 2 (อาคาร 2) เวลา 16.00 - 17.00 น. สำนักงานบ้านบึงจัดขึ้นในวันอังคารที่ Babysitter pornography features usually teenage girls being exploited and having taboo sex with older, male employers. Female dominance refers to BDSM relationships and BDSM scenes in which the dominant partner is female. Bhabha, Anne McClintock and Kobena Mercer. A female dominant in a master/slave relationship is often termed a Mistress, not to be confused with the colloquial usage of mistress as a kept sexual partner without a similarly formalized power relationship. Usually that person prefers to stage the wetting so that his/her legs become soaked with urine. The prostate gland is one of the organs that contributes fluid to semen. A sub-set of vaginal fisting attempts to photograph the female cervix immediately after the fist is removed from the now-gaping vagina. Some techniques which may work for one individual can be difficult or uncomfortable for another. A pearl necklace is a slang term referring to a sexual act in which a man ejaculates semen on or near the neck, chest, or breast of another person. The other person may do the same during or after. Hamedori is a genre of Japanese pornography in which a male adult video actor or director serves as the camera operator. The concept of lesbian, to differentiate women with a shared sexual orientation, is a 20th-century construct. The scenario is a genre of erotica, which on the internet is sometimes abbreviated to CMNF, and may involve sexual and nonsexual erotic scenarios. The term soft crush refers to the more common fetish surrounding videos involving celeb sex video inanimate objects or small invertebrates being crushed, while the term hard crush refers to such videos involving larger animals with vertabrae, and arguably more pain-susceptible animals . Although pornography has usually focused on heterosexuality, due to the prevalence of the heterosexual orientation, explicit gay material has a long history as well, which reaches back to Greek antiquity, if not to prehistory. Other possibilities are possible, such as a man having sex with two women who are having sex with each other. 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอบรม สำนักงานบ้านบึง เวลา 13.30 - 14.30 น. โอกาสนี้จึงนำเสนอภาพบรรยากาศวันดังกล่าว...