ประมวลภาพจาก โครงการ "ควอลลีเทค ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม" จัดกิจกรรมสถานประกอบการปลอดภัย ณ ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านพลงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษาและเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา