เรื่อง ชี้แจงเรื่องการปรับเพิ่มของราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น QLT

เรียน  นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน) หรือ QLT ขอชี้แจงประเด็นราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วงนี้ โดยอาจมีข้อซักถามจากนักลงทุนเกี่ยวกับประเด็นนี้

โอกาสนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงเรื่องการปรับตัวของราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดและการลงทุน โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ในภาวะปกติและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่มีสาระสำคัญประการใดในช่วงนี้

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อชี้แจงให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับข่าวสาร โดยคณะทำงานยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก   ธรรมาภิบาล และยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อซักถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์     บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์    (0) 3869 1408-10 หรือ e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน