ดัชนีบทความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ทุกหน้า

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังกำหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้