ดัชนีบทความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ทุกหน้า

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังกำหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้

 


1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง  ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

3. บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานได้ มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น

7. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น

 


 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรค์สวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

การจ้างงาน

วันและเวลาทำงานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น. 

2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับลูกค้า ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังทำงานและขณะหยุดทำงาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดวันและเวลาทำงานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯได้จัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนักงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การคำนวณ การทดสอบทางด้านภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้หรือไม่ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆต่อไปได้หรือไม่

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยกำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการทำงาน ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรค์สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/กำเนิดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เป็นต้น  โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจรรยบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น

2. จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test) การทำงานในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3. การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม การตรวจติดตามภายในในระบ ISO ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4. จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น เทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการกู้ชีวิตเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การออมและการบริหารการเงินเพื่อใช้ในชีวิตภายหลังเกษียณ เป็นต้น

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงระบบการเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description ) เพื่อเป็นพื้นฐานของการกำหนดแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 2557

6. มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่างๆ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกรวม 29 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนงาน

7. มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ทำให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกำหนดระยะเวลาการทบทวนการฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม

กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน  บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8)  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การแข่งขันกีฬาสีประจำปี กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้บริษัทนำมาปรับปรุงพัฒนาได้เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ดำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย  การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานในปี 2557 ได้แก่

• การจัดทำแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือการเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่างๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ• เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และป้ายประกาศบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง

• นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกต้อง เป็นต้น

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม


 


3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ

บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลักมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการสำรวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 


4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทำได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงานให้เป็นหลอดประหยัดไฟ จัดให้มีถังขยะสำหรับแยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น

 


5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากหลายๆส่วนงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ  เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์  สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคขยะอิเลคทรอนิกส์  เช่น  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ   เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย  เพื่อนำไปรีไซเคิลและจำหน่าย นำไปช่วยเหลือคนพิการ  โดยรวบรวมและนำส่งแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

• บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ด้วยการแยกทิ้งขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้มาใช้ใหม่ แยกประเภทของขยะเพื่อให้สามารถทำลายได้ถูกวิธี

• การกำจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

• บริษัทรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน

In some scenes or relationships it may be impossible for consent to be withdrawn in the middle of a scene, or the bottom may have the ability to revoke consent for a relationship as a whole, but not for a particular scene. The term Asiaphile is sometimes used to describe the same phenomenon as is yellow fever . Homi Bhabha defined the idea of a racial fetish in contrast to the idea of the Freudian sexual fetish which he describes a denial of difference, where the male sees the female as a castrated male, seeing missing parts rather than a different anatomy. As of 2013, little analysis of this paraphilia has been reported in medical literature. Depictions of male and female masturbation are common in pornography, including gay pornography. The term soft crush refers to the more common fetish surrounding videos involving inanimate objects or small invertebrates being crushed, while the term hard crush refers to such videos involving larger animals with vertabrae, and arguably more pain-susceptible animals . Incest pornography can feature actual relatives, but the main type of this pornography simply uses actors of similar looks to suggest family relationship. Softcore gay pornography also exists; it at one free celeb sextapes time constituted the genre, and may be produced as beefcake pornography for heterosexual female and homosexual male consumption. The arousal from being desperate comes from the sensation of having a full bladder. In human sexuality, a threesome is sexual activity that involves three people at the same time. Klaw ran an international mail-order business out of his store, Movie Star News, selling cheesecake pinups and bondage/spanking photos. A male voyeur is commonly labeled Peeping Tom, a term which originates from the Lady Godiva legend. Bara male homosexual hentai designed to appeal to men. Unlike erotic films, pornographic films contain explicit sexuality and do not claim any artistic merit. Often, strong views are expressed with regard to anal sex; it is controversial in various cultures, especially with regard to religion, commonly due to prohibitions against anal sex among gay men or teachings about the procreative purpose of sexual activity. จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนชื่นอารมณ์ ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี อ่านต่อ...

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพให้สวยงามเนื่องในโอกาสวันรักษ์สิ่งแวดล้อม

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง .ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ทำความสะอาด  กวาดถนน  บริเวณโดยรอบชุมชน  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อ่านต่อ...

• บริจาครถจักรยานให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  โดยมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  จ.ชลบุรี

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า  วัดพระบาทน้ำพุ  จ.ลพบุรี

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อโต๊ะ  เก้าอี้และอุปกรณ์การเรียน  ให้กับโรงเรียนกองม่องทะ  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

• บริษัทจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า  ณ  ศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยองอ่านต่อ...

• บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

• บริษัทได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

• ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งควาย  จ.ชลบุรี  ประจำปี  2557  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สือทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

• บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ำใจ  กับกาชาดจังหวัดชลบุรี

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

• บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่าจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพด้วยปากหรือเท้า  โดยการนำผลงานด้านศิลปมาผลิตเป็น  บัตรอวยพร , ปฎิทินตั้งโต๊ะ  และที่คั่นหนังสือฯลฯ

• บริจาคเงินสนับสนุน ชมรมผู้ตรวจสอบวัสดุ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตรวจสอบวัสดุและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

 การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการทำสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโครงการ “ผู้บริหารพบพนักงาน” อย่างสม่ำเสมอ