ดัชนีบทความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ทุกหน้า

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง  ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

3. The genres of pornography are based on the type of activity featured and the category of participants, for example mateur pornography is a category of pornography that features models, actors or non-professionals performing without pay, or actors for whom this material is their only paid modeling work. Both forms of pornography generally contains nudity. Participants usually derive pleasure from this, even though many of the practicessuch as inflicting pain or humiliation or being restrainedwould be unpleasant under other circumstances. A sub-set of vaginal fisting attempts to photograph the female cervix immediately after the fist is removed from the now-gaping vagina. Men may find stimulation of the anus, rectum, and adjacent organs enjoyable. Pornography in celebrity nude the early 2000s. Female dominance refers to BDSM relationships and BDSM scenes in which the dominant partner is female. The term applies to the depiction of the act rather than the act itself, and so does not include live exhibitions like sex shows and striptease. In human sexuality, a threesome is sexual activity that involves three people at the same time. Comic books often featured characters being tied up and tying others up, particularly in damsel in distress plots. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. Creampie scenes depart from heterosexual pornographic convention in favor of a depiction that more closely mimics sexual intercourse as performed in ordinary life; they have been called the counterimage of facials. The term hentai is never used in this context in Japanese. The name of the practice, when it is done in a repeated in-and-out motion, is derived from its passing resemblance to the dipping of a tea bag into a cup of hot water as a method of brewing tea. It is commonly depicted in pornography, but very rarely in mainstream cinema. Lesbian pornography made for women is usually made by women, and usually features women who identify as lesbian or bisexual. บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานได้ มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น

7. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น