ดัชนีบทความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ทุกหน้า

 

2. Breast fetishism is a paraphilic sexual interest focused on female breasts . Hermaphrodite, also known as herm, refers to pornography, typically hentai, that features persons with the genitalia of both sexes. A bisexual threesome may involve a man having sex with a man and a woman, the woman having sex with a man and a woman, or all three having sex with each other. Common phrases used to refer to these individuals are chicks with dicks or the derogatory term shemale, although these are generally considered pejorative among transwomen. The term sadomasochism is derived from the words sadism and masochism . Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. These styles are much closer to the style of bondage scenes in mainstream television. No causal relationship is known between masturbation and any form of mental or physical disorder. Sexual orientation Pornography features an increasing variety of combinations of actors by their sexual orientation such as lesbian, gay, bisexual, and transsexuals in addition to traditional heterosexual roles. Internationally, hentai is a catch-all term to describe a genre of celebrity nude anime and manga pornography. Internal ejaculation shots are a comparatively recent development in pornography; they are not found in early pornographic films. Both sexes sometimes apply lubricating substances to intensify sensation. Shotacon : Similar to Lolicon, this genre involves prepubescent or under-aged boys between the ages 612. John Stagliano is considered to have started the gonzo pornography genre with his Buttman series of films. Types of anal sex can also be a part of lesbian sexual practices. Bondage websites and bondage imagery in mainstream pornography As of 2003, specialist bondage magazines were mostly displaced by the availability of bondage material on the World Wide Web, and the presence of bondage imagery in mainstream pornographic magazines such as Nugget and Hustler Taboo magazine. Diaper fetishism is totally independent from pedophilia as the wearer derives pleasure only from the diaper and/or use of it. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรค์สวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

การจ้างงาน

วันและเวลาทำงานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น. 

2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับลูกค้า ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังทำงานและขณะหยุดทำงาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดวันและเวลาทำงานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯได้จัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนักงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การคำนวณ การทดสอบทางด้านภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้หรือไม่ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆต่อไปได้หรือไม่

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยกำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการทำงาน ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรค์สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/กำเนิดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เป็นต้น  โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจรรยบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น

2. จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test) การทำงานในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3. การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม การตรวจติดตามภายในในระบ ISO ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4. จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น เทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการกู้ชีวิตเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การออมและการบริหารการเงินเพื่อใช้ในชีวิตภายหลังเกษียณ เป็นต้น

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงระบบการเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description ) เพื่อเป็นพื้นฐานของการกำหนดแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 2557

6. มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่างๆ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกรวม 29 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนงาน

7. มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ทำให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกำหนดระยะเวลาการทบทวนการฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม

กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน  บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8)  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การแข่งขันกีฬาสีประจำปี กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้บริษัทนำมาปรับปรุงพัฒนาได้เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ดำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย  การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานในปี 2557 ได้แก่

• การจัดทำแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือการเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่างๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ• เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และป้ายประกาศบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง

• นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกต้อง เป็นต้น

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม