ดัชนีบทความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ทุกหน้า

5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากหลายๆส่วนงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ  เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์  สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคขยะอิเลคทรอนิกส์  เช่น  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ   เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย  เพื่อนำไปรีไซเคิลและจำหน่าย นำไปช่วยเหลือคนพิการ  โดยรวบรวมและนำส่งแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

• บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ด้วยการแยกทิ้งขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้มาใช้ใหม่ แยกประเภทของขยะเพื่อให้สามารถทำลายได้ถูกวิธี

• การกำจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

• บริษัทรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน

• จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนชื่นอารมณ์ ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี อ่านต่อ...

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพให้สวยงามเนื่องในโอกาสวันรักษ์สิ่งแวดล้อม

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง .ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ทำความสะอาด  กวาดถนน  บริเวณโดยรอบชุมชน  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อ่านต่อ...

• บริจาครถจักรยานให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  โดยมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  จ.ชลบุรี

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า  วัดพระบาทน้ำพุ  จ.ลพบุรี

• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อโต๊ะ  เก้าอี้และอุปกรณ์การเรียน  ให้กับโรงเรียนกองม่องทะ  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

Within a BDSM or D/s context, facesitting can be an especially intense form of erotic humiliation. Can also include auto-fellatio, or performing oral sex on oneself. It may be used as foreplay, or as an alternative to sexual penetration. Sadomasochism does not imply enjoyment through causing or receiving pain in other situations . This is commonly called double anal or double stuffing. In gay pornographic movies, actors who identify themselves as heterosexual, but who nevertheless perform explicit sexual acts with other males on film do not face the same stigmas as the mainstream acting counterparts and indeed can rise quickly to being featured actors. By Japanese law, the genitals of actors and actresses must be censored and up the mid-1990 so was the depiction of pubic hair. Guro or Gore is a genre of Japanese pornography involving blood, gore, disfiguration, violence, mutilation, urine, enemas, or feces. Central to the typical MILF narrative is an age-play dynamic of older women and younger lovers. It may be regarded as taboo or unnatural, and is a criminal offense in some countries, punishable by corporal or capital punishment; by contrast, people also regard anal sex as a natural and valid form of sexual activity that may be as equally fulfilling as any other desired sexual expression. POV pornography involves camera angles designed to provide the viewer a view similar to that seen by one of the participants, whose face is never shown. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, regardless of sexual free celebrity porn orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. They cited the Internet and text messaging as common ways of organising meetings. Since at least 1973, it has also been used to refer to a sexually attractive young woman. The interaction between tops and bottomswhere physical or mental control of the bottom is surrendered to the topis sometimes known as power exchange, whether in the context of an encounter or a relationship. บริษัทจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า  ณ  ศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยองอ่านต่อ...

• บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

• บริษัทได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

• ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งควาย  จ.ชลบุรี  ประจำปี  2557  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สือทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

• บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ำใจ  กับกาชาดจังหวัดชลบุรี

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

• บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่าจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพด้วยปากหรือเท้า  โดยการนำผลงานด้านศิลปมาผลิตเป็น  บัตรอวยพร , ปฎิทินตั้งโต๊ะ  และที่คั่นหนังสือฯลฯ

• บริจาคเงินสนับสนุน ชมรมผู้ตรวจสอบวัสดุ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตรวจสอบวัสดุและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน