ดัชนีบทความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ทุกหน้า

6. ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

 การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการทำสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโครงการ “ผู้บริหารพบพนักงาน” อย่างสม่ำเสมอ