ดัชนีบทความ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทุกหน้า

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น         

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการคุ่มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

1.  บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการคติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2. บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์บริษัท

3. บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดประกอบในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

4. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

6. Cartoon pornography free celeb sex tape includes, but is not limited to, hentai and parody renditions of famous cartoons and comics. While some fantasize about a giantess who is slightly taller than himself, others are interested in giantesses that are hundreds or even thousands of feet tall. The term bondage describes the practice of Physical restraining. Internal ejaculation shots are a comparatively recent development in pornography; they are not found in early pornographic films. Today, religions vary in their views of masturbation; some view it as a spiritually detrimental practice, some see it as not spiritually detrimental, and others take a situational view. The use of the word creampie to describe such scenes originated in U. John Stagliano is considered to have started the gonzo pornography genre with his Buttman series of films. Yaoi is anime or manga that features gay males . The study also found that participants reacted positively to a much wider range of figures than a control group, even rating emaciated figures higher. It contains graphic sexual activity and visible penetration. Such grounds and even the definition of pornography have differed in various historical, cultural, and national contexts. A bisexual threesome may involve a man having sex with a man and a woman, the woman having sex with a man and a woman, or all three having sex with each other. Some anthropologists and sociobiologists believe that breast fetishism derives from the breasts similarity to buttocks, but instead provide sexual attraction from the front of the body. Other fetish Bareback pornography features performers who are not wearing condoms. Buttocks are sometimes emphasized in pornography, where they are often referred to as booty. Some masturbate only using pressure applied to the clitoris without direct contact, for example by pressing the palm or ball of the hand against underwear or other clothing. As a form of non-penetrative sex, it can be done for its own enjoyment or as foreplay. The actual height of the giantess within the fantasy may vary depending on the individual. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม 

7.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้

8. บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้