ดัชนีบทความ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทุกหน้า

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

1. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

2. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น

3. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

5. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ

6. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7. Saliva pornography involves salivation and saliva. The stimulation may involve hands, fingers, everyday objects, sex toys or combinations of these. Currently, animated television series aimed at adults are some of the most popular and critically acclaimed forms of entertainment. Consent is the most important criterion here. Ethnic pornography is a genre of pornography that features performers of specific ethnic groups, or depictions of interracial sexual activity. The rise of the Internet in the late 1990s and early 2000s similarly changed the way pornography film was distributed and furthermore complicated the censorship regimes around the world and the legal prosecution of obscenity. Can also include auto-fellatio, or performing oral sex on oneself. Initially, few animation studios in the United States attempted to produce animation for adult audiences, but later examples of animation produced for adults would gain mainstream attention and success. Such films continued to be produced but could only be distributed by underground channels. See Gay-for-pay. Strictly speaking, bondage means binding the partner by tying their appendages together; for example, by the use of handcuffs or by lashing their arms to an object. Hugo Ohira, director of marketing for Silvercash, rhetorically asks Who does not like spewing their load on a pretty young face? Bareback sex is physical sexual activity, especially sexual penetration, without the use of a condom. Targets the male naked celebrities audience, but is much less popular than Yaoi. These scenes may either have the cameraman directly engaging in sex or merely filming others having sex. It spawned numerous sequels, several of which won adult film awards. When all regions of the face are included, facial cum shots comprise approximately 62% of scenes where external ejaculation occurs. Real enema shots or videos of true medical situations may violate privacy laws in some countries. The speed of the hand motion will vary from person to person, although it is not uncommon for the speed to increase as ejaculation nears and for it to decrease during the ejaculation itself. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปันผล

8. คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

9. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

10. กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ          ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพร้อมจัดทำข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน www.qualitechplc.comเลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม