ดัชนีบทความ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทุกหน้า

 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน :  บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ลูกค้า    :    บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าและเจ้าหนี้     :    บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า     :      บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

สังคมส่วนรวม     :      บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล  อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

สิ่งแวดล้อม     :     บริษัทจะไม่กระทำการใดๆที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซด์ :  http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard

- E-mail   :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

- โทรศัพท์: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028

- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ                               
2. The actual height of the giantess within the fantasy may vary depending on the individual. For some people, non-penetrative sex is the primary sexual activity of choice above all others. If one person is penetrated by two objects, it is generically called double penetration . In the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , published by the American Psychiatric Association, it is classified under 302.89 Paraphilia NOS and has no diagnostic criteria other than a general statement about paraphilias that says the diagnosis is made if the behavior, sexual urges, or fantasies cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. Typically features adult, masculine men with varying degrees of muscle, body fat, and body hair, akin to beefcakes, or bears. Andrews cross or spreader bars. The term has origins in the Greek language . The study also found that participants reacted positively to a much wider range of figures than a control group, even rating emaciated indian celebrity porn figures higher. The volume of semen that is ejaculated depends on several factors, including the male health, age, degree of sexual excitement, and the time since his last ejaculation. Some anthropologists and sociobiologists believe that breast fetishism derives from the breasts similarity to buttocks, but instead provide sexual attraction from the front of the body. Positions can also be chosen specifically for added effects such as increased humiliation, elevation and suspension. A scene where many women have sex with one man is referred to as a reverse gang-bang. In these research publications, it is suggested that real female ejaculation is the release of a very scanty, thick, and whitish fluid from the female prostate, while the squirting or gushing shown frequently in pornography is a different phenomenon, the expulsion of clear and abundant fluid, which has been shown to be a diluted fluid from the urinary bladder. Often other friends and community members may witness the signing of such a document in a ceremony, and so parties violating their agreement can result in loss of face, respect or status with their friends in the community. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ                     
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

- สำหรับพนักงาน  สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัท