ดัชนีบทความ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทุกหน้า

 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ Most consumers of bisexual pornography do not identify as gay. One is in a vertical side of the box for the neck of the person who has their head inside the smotherbox. In September 2003 the BBC reported on the new dogging craze. Making a pearl necklace is one of the activities that sex workers use as safe sex alternatives for people who refuse to wear condoms. The most common depiction of a hermaphrodite is a person with a female face, breasts, and build, and a penis , although there are other combinations. Solo pornography features performers masturbating. However, the tradition of bondage magazines continues in the form of art porn hub celebrity books of bondage photographs, published by mainstream publishers such as Taschen. Given the wide range of practices, some of which may be engaged in by people who do not consider themselves as practicing BDSM, inclusion in the BDSM community or subculture is usually dependent on self-identification and shared experience. The exact source and nature of the fluid continue to be a topic of debate among medical professionals, which is also related to doubts over the existence of the G-Spot. These typically are leaked to the public via the Internet, with or without the celebrity consent. Spanking or whipping pornography involves spanking or whipping, generally of the buttocks, with the hand or with other objects such as belts, switches, paddles, brushes, or whips. Arousal may be triggered by seeing the body movements or facial expressions of that person. Asian people or Asiatic people are people who descend from a portion of Asia population. Well-known female porn stars who expressed their pleasure in pegging their male partners include Taylor Wane, Debi Diamond, Brittany Andrews, and Monique Covet. Softcore pornography generally contains nudity or partial nudity in sexually suggestive situations, but without explicit sexual activity, sexual penetration or extreme fetishism, while hardcore pornography may contain graphic sexual activity and visible penetration, including unsimulated sex scenes. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.comคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และกุลนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง