ดัชนีบทความ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทุกหน้า

 

การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

2. Certain websites have begun providing bondage videos and photographs featuring the kidnapping roleplay, which has been largely the hallmark of detective style bondage magazines. Rimjob pornography free celebrity porn sites centers around anilingus. A celebrity sex tape is typically an amateur pornographic video recording involving one or more celebrity famous person which has, intentionally or unintentionally, been made available publicly. Some men enjoy masturbating during pegging. Unlike smothering, in facesitting the bottom partner is not deprived of air. The initialism BDSM includes psychological and physiological facets: Bondage & Discipline Dominance & Submission Sadism & Masochism Types of Play This model for differentiating among these three aspects of BDSM is increasingly used in literature today. Special forms include erotic roleplay like ageplay, in which a difference in age, either real or enacted, formulates the background; or petplay. Scat or brown pornography features defecation, manipulation of feces, or consumption of feces, in reality or fantasy; a well-known example is the 2 Girls 1 Cup video. The terms Big Beautiful Women and BBW were coined by Carole Shaw in 1979, when she launched BBW Magazine, a fashion and lifestyle magazine for plus-size women Fat fetishism is the strong or exclusive sexual attraction to overweight or obese people. While wearing diapers, a diaper fetishist generally experiences a comforting feeling. People may also find masturbating with friends helps lift the stigma they feel surrounding the act. Arcane or occult pornography involves sexualized situations with an occult or magical tone or performers who costume themselves in keeping with the theme, for example, a male performer dressed as a wizard. Buttocks are sometimes emphasized in pornography, where they are often referred to as booty. The term bondage describes the practice of Physical restraining. People may experience pleasure from anal sex by stimulation of the anal nerve endings, and orgasm may be achieved through anal penetration by indirect stimulation of the prostate in men, indirect clitoral/G-spot stimulation in women, and associated sensory nerves . บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย

3.  บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนั้นๆ