บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธีการค้นหารอยบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน  โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานนั้นๆ


2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ทำลาย  โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ  รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบชิ้นงาน  และประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน  ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสำหรับถังบรรจุก๊าซ LPG  NGV  ระบบท่อ  หม้อน้ำ  และแทงค์ติดตรึง เป็นต้น 

        บริษัทฯ Since development and pronunciation of the buttocks begins at menarche and declines with age, full buttocks are also a symbol of youth. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. On May 27, 2010 the television program The Doctors discussed the topic with dozens of teens, parents, and professionals. Diaper pornography involves performers wearing diapers, sometimes with an adult performer acting in the role of a caretaker. Interactive pornography, available in CD-ROM and DVD format, allows the viewer to select the particular free celeb sex tapes acts performed at any one time, sometimes with the camera providing a first person view. Rainbow parties were covered on The Oprah Winfrey Show in 2003, and became the subject of a juvenile novel called Rainbow Party. This stop and go build-up, known as edging, can achieve even stronger orgasms. Many cultures describe pain as an aphrodisiac. Macrophilia is a fascination with or a sexual fantasy involving giants, more commonly expressed as giantesses . Some may keep their hand stationary while pumping into it with pelvic thrusts in order to simulate the motions of sexual intercourse. The other person may do the same during or after. Solo performances in gay pornography have been described in 1985 as either or both active and/or passive , whereas female solo performances are said to be exclusively passive . Because the viewing of such films carried a social stigma, they were viewed at brothels, adult movie theaters, stag parties, at home, in private clubs and also at night cinemas. The scenario is a genre of erotica, which on the internet is sometimes abbreviated to CMNF, and may involve sexual and nonsexual erotic scenarios. Incest itself is largely taboo, and is a crime in many countries. The prostate gland is one of the organs that contributes fluid to semen. At the end of the evening the female partners would randomly select keys from the bowl and leave with that key owner. The wife who enjoys cuckolding her husband is frequently called a hotwife, or a cuckoldress if the man is more submissive. ให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน  โรงงานปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร  รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  เช่น หม้อน้ำ  เครน ถังLPG  ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น

      ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำลาย และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มีความแตกต่างกันคือ ลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประมาณร้อยละ 90 จัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาโครงการ  ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับเหมาช่วงสำหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง  ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจำปี  และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย