คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้       

1. นายนที  บุญพราหมณ์         กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2. นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการ 

3. นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม   กรรมการ 

4. นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการ 

5. นางมณีรัสมิ์  รัตคาม          กรรมการ 

6. นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช กรรมการ 

7. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการ

8. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์     กรรมการตรวจสอบ 

10. นายสมชาย  จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ

 


คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหาร

1. นายสรรพัชญ์  รัตคาม

2. นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์

3. นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร ยังได้แต่งตั้งกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ดังนี้       

1. นายสรรพัชญ์  รัตคาม         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์   ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ    กรรมการผู้จัดการ

4. นายถาวร  กิจเจริญ      ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย 

5. -                                        ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและรับรอง 

6. นายรักชาติ  อินทะผิว          ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโรงงาน 

7. นางวิมล  แซ่ฟุ่ง                 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

9. นางสุวรรณา เลาหเจริญสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร      ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. Pornographic films present sexual fantasies and usually include erotically stimulating material such as nudity. Jerk off instruction features a performer encouraging or instructing the viewer to masturbate, often culminating in a countdown at the end of which the viewer is invited to induce orgasm. Transsexual people Transman pornography features performers who were born female and who medically transitioned to male. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. Omorashi: The act of holding one own urine until the need to urinate is urgent, making another hold in their urine, or watching another person with an urgent need to urinate. The Silent free celebrity sextapes Duck, also called Duck-Billing, is the technique often used in which the person engaging in hand insertion shapes the hand to resemble a duck beak. BDSM actions can often take place during a specific period of time agreed to by both parties, referred to as play, a scene or a session. Group sex is sexual behavior involving more than two participants. Pornography in the early 2000s. Animal masturbation has been observed in many species, both in the wild and in captivity. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, regardless of sexual orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. Mutual masturbation can be practiced by males or females in pairs or groups with or without actually touching another person as indicated by the following examples of contact versus non-contact scenarios: Non-contact mutual masturbation Two people masturbating in the presence of each other but not touching. If this is done using penises and/or strap-on dildos, this is sometimes called the sandwich or BigMac. Films with risque content commenced to be produced soon after the invention of the motion picture in the 1880s. Entacle erotica describes a type of pornography most commonly found in Japan which integrates traditional pornography with elements of bestiality and a fantasy, horror, or science-fiction theme. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์     กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ