ข้อมูลบริษัทย่อย

 

1. บริษัท  ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ดำเนินธุรกิจ  ให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศพม่า มีทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท    ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2554

2. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่   เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในต่างประเทศ  มีทุนจดทะเบียน    5,000,000 บาท  ก่อตั้งเมื่ิอ  วันที่ 1 กันยายน 2554