2559

2558

2557

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
445.78
510.02
500.89
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
399.10
407.98
396.89
กำไรขั้นต้น
121.97
176.26
163.94
กำไรสุทธิ
45.04
103.75
104.90
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
503.93
536.53
503.98
หนี้สินรวม
59.96
88.26
86.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
443.97
447.74
416.16
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
27.36
34.56
32.73
อัตรากำไรสุทธิ (%)
10.03
20.05
20.76
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
10.10
24.02
27.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
9.73
21.23
23.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.14
0.20
0.21
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*
0.46
1.05
1.08
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท)**
0.46
1.05
1.08
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
4.50
4.54
4.24

 

* จำนวนหุ้นคำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

** คำนวณจากทุนชำระแล้ว