ดัชนีบทความ
1. ฐานะทางการเงิน
2. ผลการดำเนินงาน
3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
4. ปัจจัยความเสี่ยง
ทุกหน้า

1. ฐานะทางการเงิน

 

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 503.93 100.00% 536.53 100.00% -6.08%
หนี้สิน 59.96 11.90% 88.26 16.45% -32.06%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 443.97 88.10% 447.74 83.46% -0.84%

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 503.93 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 256.73 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 247.20 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 32.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.08 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีสินทรัพย์รวม 536.53 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน และสินค้าคงเหลือ เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

ลูกหนี้การค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำนวน 98.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 88 วัน และในปี 2558 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 82 วัน บริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชำระแก่ลูกค้าขั้นต่ำ 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล  ซึ่งบริษัทฯ จะทำการพิจารณาเทอมการจ่ายชำระจากประวัติลูกค้า  ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำระเงินในอดีต สำหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว โดยใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงค้าง ดังนี้ ค้างชำระ 91-180 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ 10% ค้างชำระ 181-270 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ 30% ค้างชำระ 271-365 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ 50% และค้างชำระเกิน 365 ตั้งค่าเผื่อฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2559 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 1.22 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าจำนวน 15.36 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2559 จำนวน 208.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 40.79 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารเพื่อให้บริการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา (LAB) รวมทั้งมีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการให้บริการกับลูกค้าแล้ว อีกทั้งเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 59.96 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 28.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.06 โดยเป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 22.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.64 และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 6.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.16 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า จากการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ลดลง และมีค่าใช้จ่ายของบุคลากรลดลง อีกทั้งยังมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการที่มีพนักงานเกษียณอายุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.14 เท่า ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลงบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 443.97 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 3.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.84 โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมลดลงจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2559

สภาพคล่อง

 

ปี 2558
ปี 2557
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
144.24
112.01
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
(68.81)
(70.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
(75.83)
(52.73)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
(0.40)
(10.72)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
27.62
28.03

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 144.24 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 109.45 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 11.19 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2.90 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 3.99 ล้านบาท มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 10.09 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 29.74 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 68.81 ล้านบาท เป็นการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 47.85 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 24.44 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 75.83 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 4.46 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 73.89 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 27.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2558
ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
4.65
4.52
อัตราส่วนหมุ่นเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
5.98
5.18
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
62
71
อัตราส่วนหมุ่นเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
5.37
5.83
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
68
63

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี In the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , published by the American Psychiatric Association, it is classified under 302.89 Paraphilia NOS and has no diagnostic criteria other than a general statement about paraphilias that says the diagnosis is made if the behavior, sexual urges, or fantasies cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. Many transgender people regard the term shemale as offensive, arguing that it mocks or shows a lack of respect towards the gender identity and gender expression of transgender individuals; in this view, the term emphasizes the biological sex of a person and neglects their gender. Exhibitionism: Becoming noticeably desperate or wetting oneself with the express purpose of being seen by strangers. The term breast fetishism is also used to refer to cultural attention to female breasts and the sexuality they represent, with debate continuing as to whether the modern widespread fascination with breasts among heterosexual males in western societies is a sexual fetish. In the 18th and 19th centuries, some European theologians and physicians described it as heinous, deplorable, and hideous, but during the 20th century, these taboos generally declined. Following World War II, during a period of social repression when governments actively persecuted homosexuals, women developed networks to socialize with and educate each other. Although there may be no connection between coprophilia and sadomasochism , the limited data on the former comes from studies of the latter. In Japan, point of view pornography is referred to as hamedori . During anal sex, male pleasure can be particularly derived from the prostate, which can lead to an orgasm and ejaculation. Being forced to wear diapers as a form of humiliation is sometimes a celebrity porn movies behavior encountered in sexual masochism. In general, as compared to conventional relationships, BDSM participants go to great lengths to negotiate the important aspects of their relationships in advance, and to take great care in learning about and following safe practices. 2558 เท่ากับ 4.65 เท่า เพิ่มขึ้น 0.13 เท่าจากปี 2557 เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราวและที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนักบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 62 วัน ลดลง 9 วันจากปี 2557 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีการให้บริการลดลง ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินมีปริมาณลดลง ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 68 วัน เพิ่มขึ้น 5 วันจากปี 2557