IR Contact                     คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ

Position :                         ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

Tel. :                                   0 3869 1408-10

Fax. :                                 0 3869 2028 

Email :                               อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน