ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2556

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์