"ควอลลีเทค ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม"  ช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                 จากสถานการณ์น้ำท่วมปี 2556 ในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเรือน การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก รวมถึงพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน จึงร่วมแรงร่วมใจความช่วยเหลือโดยการทำที่กั้นกระสอบทราย และบริจาคสิ่งของ เพื่อบรรเทาทุกข์

โอกาสนี้ The related term twinkle-toes, which implies that a man is effeminate, tends to be used in a derogatory manner. The padding may also muffle noises from the outside, causing a relaxation effect and heightening their other senses. The stimulation may involve hands, fingers, everyday objects, sex toys or combinations of these. It can be combined with fellatio and the woman may move her breasts up and down on the penis for an additional stimulation, usually before the man reaches orgasm. When questioned about her particular kink Covet replied, If we women have to take it from behind, then why not a man? In the context of consensual erotic activities, sadism and masochism are not strictly accurate terms; there is a significant difference from the medical or psychological usage of both terms. Male masturbation may differ between males who have been circumcised and those who have not. In many cases, that person is also aroused by smelling body parts that have a urine scent. Buck Angel is the best-known actor in this genre. Anal sex or anal celebrity porn video intercourse is generally the insertion and thrusting of the erect penis into a person anus, or anus and rectum, for sexual pleasure. Fistees who are more experienced may take two fists . Lesbianism has been a theme in erotic art since at least the time of ancient Rome, and many regard depictions of lesbianism to be erotic. The nipples are erogenous zones, and vigorous stimulation of them during masturbation usually causes the penis to become erect more quickly than it would otherwise. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. The exact source and nature of the fluid continue to be a topic of debate among medical professionals, which is also related to doubts over the existence of the G-Spot. Transsexual people Transman pornography features performers who were born female and who medically transitioned to male. บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) โดย คุณสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนผ่านอำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี อีกช่องทางหนึ่ง

ทางทีมงานจึงเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาเพื่อรับชม...