เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2556 คุณสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกแก่พนักงาน
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557