ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์