เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 ควอลลีเทค ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "ควอลลีเทค ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย เพื่อสังคม" โดยบริจาคอุปกรณ์ IT ให้กับเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน (บ้านไร่นาเรา) ที่ชุมชนบ้านมั่นคงตำบลละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อนำอุปกรณ์ If dramatic skills are not involved, a performer in a porn film may also be called a model. Individuals are also sometimes abbreviated when referred to in writing, so a dominant person may be referred to as a Dom for a man, and a Domme for a woman. Spanking can be administered in a number of spanking positions. The genres of pornography are based on the type of activity featured and the category of participants, for example mateur pornography is a category of pornography that features models, actors or non-professionals performing without pay, or actors for whom this material is their only paid modeling work. Heterosexual bareback sex, as opposed to sex with condoms, not only poses an increased risk of STIs, but for pregnancy as well. Sometimes one or more fingers may be inserted into the vagina to stroke its frontal wall where the G-spot may be located. While anal sex is commonly associated with male homosexuality, research shows that not all gay males engage in anal sex and that it is not uncommon in heterosexual relationships. Softcore gay pornography also exists; it at one time constituted the genre, and may be produced as beefcake pornography for heterosexual female and homosexual male consumption. Celebrity sex tapes are amateur or professionally-made recordings of sex acts, as performed by a celebrity and their partner. The full-weight body-pressure, moisture, sex odors and darkness can be perceived as powerful sexual attractions or compulsions. Bestiality celebrity cartoon porn is illegal in many countries. In S/M, the Sadist is usually the Top and the Masochist the Bottom, but these roles are frequently more complicated or jumbled . The range of its individual characteristics is thereby wide. Some may keep their hand stationary while pumping into it with pelvic thrusts in order to simulate the motions of sexual intercourse. Female ejaculation is the expulsion of fluid by the paraurethral ducts through and around the human female urethra during or before an orgasm. It is sometimes combined with BDSM features. IT เหล่านี้ส่งต่อไปยังถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล