บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1  ขั้นตอนในการเสนอ

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2561 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ  ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

4.2   เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯ  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.3 การพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น   หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท Lesbian pornography made for women is usually made by women, and usually features women who identify as lesbian or bisexual. The reverse of this, in which nude women interact with clothed men, is called Clothed male, naked female . The other person may do the same during or after. Some techniques which may work for one individual can be difficult or uncomfortable for another. Is also common of the furry genre. Some may keep their hand stationary while pumping into it with pelvic thrusts in order to simulate the motions of sexual intercourse. Generally, interest differs between people, and gender depends on sexual orientation. Bhabha, Anne McClintock and Kobena Mercer. Transgender pornography features performers who cross-dress for sexual gratification, either for themselves or for their partners. Sexual relations between women have been illustrated as well as narrated, but much of the written material from the early modern period has been destroyed. Performers are usually clean-shaven, thinner and more effeminate than ones in mainstream gay pornography. Advocates of RACK argue that SSC can hamper discussion of risk because no activity is truly safe, and that discussion of even low-risk possibilities is necessary for truly informed consent. Commercialized pornography accounts for a nearly US$100 billion worldwide industry for the production of various media and associated products and services. This style of filming is in contrast to having a separate, third-person camera crew filming all the action. The smotherbox is placed on a stable surface. Pornography in Japan is large and intertwined business of adult entertainment with unique characteristics that readily distinguish it from western pornography. Pornography is celebrities sex video often distinguished from erotica, which consists of the portrayal of sexuality with high-art aspirations, focusing also on feelings and emotions, while pornography involves the depiction of acts in a sensational manner, with the entire focus on the physical act, so as to arouse quick intense reactions.  บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.1   ขั้นตอนในการเสนอ        ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   ดังนี้

(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้แก่   สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน  หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า  1  รายชื่อ  ให้จัดทำแบบ  ข. 1  ชุด  ต่อ 1 รายชื่อและลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

5.2   คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

5.3   การพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น    หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว   และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2561  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม    พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :-

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม    เลขานุการบริษัท
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่  21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทร.  038 691 408-10 , 086 571 9472

 

7.ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 – 31  ธันวาคม  2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองจดหมายเป็นสำคัญ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามด้านล่าง ดังนี้


1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2.แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ก.)

3.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ข.)