เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) 

ในงาน SET Awards ประจำปี 2015 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET_Awards_2015