เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ (Team Bulding)" ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา