บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยการบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งข้อกำหนดตามกฏหมาย 

       การให้บริการของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

  การทดสอบโดยไม่ทำลาย
(Non-Destructive Testing)

       

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
  (Inspection and Certification)

       บริษัทฯให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน Hardcore pornography is pornography that depicts penetration or extreme fetish acts, or both. Terminology for roles varies widely within the various BDSM subcultures. For some people, non-penetrative sex is the primary sexual activity of choice above all others. Group sex most commonly takes place in a private sex party or semi-public swinger gathering, but may also take place at massage parlors or brothels or, in some jurisdictions, at purpose-built locations such as sex clubs. Real medical shots or videos may violate privacy laws in some countries. For circumcised males, on whom the glans is mostly or completely uncovered, this technique creates more direct contact between the hand and the glans. Mammary intercourse is a sex act, performed as foreplay or as non-penetrative sex, that involves the stimulation of the male penis by the female breasts and vice versa. Group sex pornography features at least two men and two women , usually more, who all perform sex acts on each other. For example, in Australia it is rated Refused Classification . Jerk off instruction features a performer encouraging or instructing the viewer to masturbate, often culminating in a countdown at the end of which the viewer is invited to induce orgasm. The use of the word creampie to describe such scenes originated in U. The industry generally refers to such films as adult films, which is part of adult entertainment. Detective magazines, comic books and early fetish magazines In the early 20th century, Detective magazines covertly provided a way of publishing bondage imagery. A related term used in the genre is the term cougar, which implies an older woman as predator. Normal quantities of ejaculate range from 1.5 celebrity porn fakes to 5.0 milliliters . Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. Kurt Wild, who appeared as a bottom in Lucas Entertainment Gigolos, is married to a woman and has three children. When used as an alternative to penile-vaginal penetration, the goal may be to preserve virginity or to prevent pregnancy. เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น หม้อน้ำ  เครน  ถัง LPG ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและถังอัดแรงดันสูง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย