บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยการบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งข้อกำหนดตามกฏหมาย 

       การให้บริการของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

  การทดสอบโดยไม่ทำลาย
(Non-Destructive Testing)

       

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
  (Inspection and Certification)

       บริษัทฯให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน What seems clear from the historical record is that much of the lesbian material in pornographic texts was intended for a male readership. Though there have been numerous gang bang pornographic films since the 1980s, they usually involved no more than half a dozen to a dozen men. A related term used in the genre is the term celeb free porn cougar, which implies an older woman as predator. Solo pornography recognized with AVN Awards include the All Alone series and All Natural: Glamour Solos. Some straight actors have started acting in gay porn only to be accused of being gay while others first step was to strictly do solo scenes. Yuri : Featuring two grown adult women in a homosexual/lesbian relationship. Some are aroused from wetting their diapers, others like messing their diapers. Perhaps following the example set by gay pornography, they have become a popular subgenre within heterosexual pornography since the turn of the century, featuring both vaginal and anal ejaculations. Pornography is often distinguished from erotica, which consists of the portrayal of sexuality with high-art aspirations, focusing also on feelings and emotions, while pornography involves the depiction of acts in a sensational manner, with the entire focus on the physical act, so as to arouse quick intense reactions. Bear features a combination of middle-aged, hairy or overweight males. The loose and direct camera work often includes tight shots of the genitalia, unlike some traditional porn. Pussing: British expression for an activity involving a consenting couple where the male partner watches the woman urinate otherwise undetected in a semi-public place, usually a toilet cubicle at a pub, hotel, restaurant, theatre/cinema, office, club etc. A sex party is a gathering at which sexual activity takes place. As a form of non-penetrative sex, it can be done for its own enjoyment or as foreplay. The term pearl necklace is used by some because the drops of semen deposited by the man resemble a necklace of translucent white pearls. เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น หม้อน้ำ  เครน  ถัง LPG ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและถังอัดแรงดันสูง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย