เป็นกระบวนการที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมประกอบกับผลการทดสอบอื่น รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง และประมวลผลพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองคุณภาพอุปกรณ์ เครื่องจักร ภายหลังการผลิตหรือรับรองสภาพการใช้งานว่ามีสภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือข้อกำหนดของกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบและรับรองดังต่อไปนี้

1. ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว คลอรีนเหลว หรือถังที่ใช้ในขบวนการผลิตต่างๆ เป็นต้น

 

2. ถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อจัดทำประวัติ และรับรองคุณภาพแท็งก์ขนส่งตามข้อกำหนดของสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

3. ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ำมัน

 

4. หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler)

 

5. ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งกับที่ (Crane and Lifting Equipment)

 

6. การตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Welder / Welding Qualification Test)

 

7. ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีการให้บริการเฉพาะดังต่อไปนี้

 

7.1 ทดสอบครบวาระ (ณ คลังก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานีที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงแรม โรงงาน สถานีบริการ ปั้มก๊าซ และทดสอบรถขนส่งก๊าซทางบก)
7.2 ทดสอบจัดทำประวัติถังที่มีประวัติเดิมแต่ขาดอายุการใช้งาน
7.3 ทดสอบเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ
7.4 ทดสอบต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
7.5 Such video tapes are often released without the consent of their subjects, and could potentially damage celebrities careers. The purpose of this kind of agreement celebrity porn pictures is primarily to encourage discussion and negotiation in advance, and then to document that understanding for the benefit of all parties. The cover is open while the submissive lies down on his back and places his head in the box. Drama Hardcore showed this kind of film on its film. Today, pornographic films can be sold or rented on DVD, shown through Internet and special channels and pay-per-view on cable and satellite, and in adult theaters. Pornographic films are produced and supplied on a variety of media, depending on demand and the technology available, including traditional film stock in various formats, video for home viewing, DVD, Internet download, cable TV and other media. Before the enforcement of the Hays Code, some cartoon shorts contained humor that was aimed at adult audience members rather than children. Some people get sexual pleasure by inserting objects, such as urethral sounds, into the urethra , a practice known as urethral play or sounding. As a form of non-penetrative sex, it can be done for its own enjoyment or as foreplay. Contrary to the other two types, B/D does not define the Tops and Bottoms itself, and is used to describe the general activities with either partner being the receiver and the giver. Soft swinging is when a couple engages in sexual activities with only each other while other couples perform sex acts in the immediate vicinity. People may also find masturbating with friends helps lift the stigma they feel surrounding the act. The term has also applied to other professions and even companies trying to appeal to a gay demographic. Lolita pornography that features actual teenage girls under the age of 18 is illegal in most countries and treated as child or youth pornography. The genre presents itself as real couples having real sex. The fantasy is typically based around one or more larger beings dominating a smaller being. ทดสอบเพื่อการโอนใบอนุญาต  เปลี่ยนตัวแทนค้าต่าง  แก้ไขระบบท่อ
7.6 ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
7.7 ทดสอบถังก๊าซหุงต้ม (Cylinder)
7.8 งานจัดทำแบบก่อสร้าง  แบบติดตั้ง  รายการคำนวณ  เอกสารอื่นๆ  รวมทั้งบริการติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษายื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง