ชื่อบริษัท      
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด  (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
98.57  ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 98.57 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)
และ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร  0-3869-2028
ที่ตั้งสำนักงานสาขา(1)
เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 4
โทรสาร  0-3829-7305
ที่ตั้งสำนักงานสาขา(2)
เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-21169294
โทรสาร  0-27221132
เลขทะเบียนบริษัท
0107550000220
Website
www.qualitechplc.com
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย Actual upskirt or downblouse shots may violate privacy laws in some countries. The buttocks in human females thus contain more adipose tissue than in males, especially after puberty. A variation on this is to place the fingers and thumb on the penis as if playing a flute, and then shuttle them back and forth. Because the viewing of such films carried a social stigma, they were viewed at brothels, adult movie theaters, stag parties, at home, in private clubs and also at night cinemas. Pornography in Japan is large and intertwined business of adult entertainment with unique characteristics that readily distinguish it from western pornography. Gloryhole pornography features women performing fellatio on unidentified men through a small hole made in a bathroom divider. The definition clash also appears homemade celebrity porn with the English definition of yuri as any lesbian relationship, as opposed to its sexually explicit definition in Japan. Reflective of its views on sexuality and culture, Japanese pornography delves into a wide spectrum of heterosexual, homosexual, and transgender sexual acts in addition to unique fetishes and philias. The term combines elements of the Freudian psychoanalytic fetish and the Marxist commodity fetish, and is used in the context of British, Spanish and French colonialism and imperialism and their aftereffects. The porn industry and viewing public were shocked by the then-taboo spectacle of a white woman having sex with a black man. Fisher said that perhaps, the fleshy, rounded buttocks attracted males during rear-entry intercourse. Hentai is the various forms of Japanese pornography, including H-manga, H-anime, and H-computer games. Adult animation is genre of animation geared towards adults and sometimes teens. English adopts and uses hentai as a genre of pornography by the commercial sale and marketing of explicit works under this label. Though there have been numerous gang bang pornographic films since the 1980s, they usually involved no more than half a dozen to a dozen men. กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300
โทรสาร 0-2260-1553

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสำนักงานย่อยอีก 3 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. เลขที่ 302/4 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เลขที่ 241/9 หมู่ที่ 7 ถนนเนินแสนสุข ตำบลหนองแขม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เลขที่ 188/122 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง